Characters Nian Xuanji/Zhu Qi/Hang Zisu: FL Zhu Qi, transmigrated to Xi Liang via a mirror in a store owned by a “blue eyed guy” (who turns out to be Xue Liujing). She wakes up as the Nian Xuanji, the “favoured” consort of the emperor Long Fei Li. Zhu Qi...